Stadgar

Föreningens namn är Kalmar Företagsgrupp, ekonomisk förening.

§ 2
Föreningens firma tecknas av två i förening där en av firmatecknarna är styrelsens ordförande.

Föreningen arbetar på uppdrag av medlemmarna och ska verka för:
  • Utbyte av information och erfarenheter mellan föreningens medlemmar.
  • Att ta fram olika former av servicetjänster, utbildningar mm som är av intresse för och som efterfrågas av medlemmarna i föreningen.
  • Att anordna aktiviteter; föreläsningar mm på önskemål av föreningens medlemmar.
  • Att vara den givna länken mellan företag, kommun och högskola i Kalmarregionen.
  • Att bygga nätverk och skapa kontaktytor mellan företagare och organisationer i och utanför vår kommun.
Styrelsen har sitt säte i Kalmar, Kalmar län.

§ 5
Styrelsen består av minst tre högst sju ledamöter.

§ 6
Revisorerna skall vara 1-2 till antalet jämte 0-2 suppleanter.

§ 7
Styrelseordförande, Styrelseledamöter och suppleanter väljs på ett eller två år i taget. Revisorer för två år.

Som medlem antas företag i Kalmars närområde, som är villigt att följa föreningens stadgar och beslut. Ansökan sker via mail, brev eller telefon till styrelseordförande eller till föreningens sekreterare. Företaget blir medlem när medlemsavgiften är inbetald.

§ 9
Anmälan om utträde skall ske skriftligen via mail eller brev senast en månad före medlemsårets utgång.

§ 10
Medlem, som skadar föreningen eller motarbetar dess ändamål eller intressen, kan uteslutas ur föreningen. Utesluten medlem har inte rätt att få tillbaka erlagd årsavgift. Det är styrelsen som beslutar om medlem ska uteslutas.

Föreningens firma tecknas av två i förening där en av firmatecknarna är styrelsens ordförande.

Medlemsavgiften beslutas på årsstämman. För att man ska godtas som medlem krävs att medlemsavgiften betalas in senast 30 dagar efter utsänd faktura.
Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1 januari – 31 december.
Eventuella vinster i föreningen skall fonderas eller sättas på konto, vilket av alternativen beslutat av styrelsen. Användandet av eventuella vinstmedel skall alltid gagna föreningens medlemmar.
Kallelse till föreningsstämma sker via mail senast två veckor före ordinarie och senast en vecka före extra föreningsstämma.

Meddelanden till medlemmarna skickas via mail och/eller föreningens hemsida www.kalmarftg.se

§ 15
Dagordningen vid ordinarie föreningsstämma är följande.;

1. Val av ordförande
2. Anmälan av styrelsens val av protokollförare
3. Val av två justeringsmän
4. Fråga om stämman utlysts i behörig ordning
5. Fastställelse av röstlängd
6. Styrelsens redovisningshandlingar för det förflutna
räkenskapsåret
7. Revisorernas berättelse
8. Fråga om fastställande av balansräkning
9. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet åt
styrelseledamöterna
10. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust
enligt balansräkningen
11. Bestämmande av ersättning till styrelseledamöterna
och revisorerna
12. Val av styrelseledamöter jämte suppleanter
13. Val av revisorer jämte suppleanter
14. Övriga ärenden
Vid extra föreningsstämma avhandlas bara extra uppkomna ärenden.

§ 16
Ordinarie föreningsstämma hålls under perioden april – maj.

§ 17
Den medlem som vill ta upp ett ärende på ordinarie föreningsstämma, skall meddela styrelsen detta senast två veckor före stämman.

§ 18
Extra föreningsstämma kan hållas om minst en tjugondel (alltid minst fem) av föreningens medlemmar kräver detta.

För beslut om ändring av föreningens stadgar gäller vad som föreskrivs i lagen om ekonomiska föreningar. Se nedan:

Beslut att ändra stadgarna i en ekonomisk förening fattas av föreningsstämman vilket är föreningens högsta beslutande organ. Extra föreningsstämma skall hållas när styrelsen finner skäl till det. Ändring av föreningsstadgarna utgör i regel sådant skäl. Beslutet om ändring i stadgarna är giltigt, om samtliga röstberättigade i föreningen har förenat sig om det. Beslutet är även giltigt, om det har fattats på två på varandra följande stämmor och på den senare stämman biträtts av minst två tredjedelar av de röstande eller den större majoritet som krävs

Vid föreningens eventuella upplösning ska tillgångarna fördelas mellan föreningens kvarvarande medlemmar. Först utbetalas årets erlagda medlemsavgifter. Återstoden fördelas proportionerligt efter antalet nuvarande medlemmar vid beslut om föreningens upplösande. Styrelsen ansvarar för att korrekt fördelning sker.
Tvister mellan styrelsen eller enskild styrelseledamot och föreningens medlemmar, skall avgöras enligt lagen om skiljemän.
I övrigt gäller stadgar i lagen om ekonomiska föreningar

Vill du bli medlem i Kalmar Företagsgrupp?

Klicka på “Bli medlem” och fyll i dina uppgifter. Välkommen!